Blíži sa prvý september a všetci sme si mysleli, že už budeme finišovať so stavbou školy. Covid
a úradníci v štátnej správe nám naše plány prekazili a poposúvali všetky plánované termíny.
Ešte v roku 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte dostavbu základnej školy
a telocvične. Táto spoločenská požiadavka bola nastolená zvyšujúcim sa počtom detí
v materskej škole, a tým následne aj v základnej škole. Rozhodujúca bola tiež skutočnosť, že
podľa vyjadrenia Mesta Pezinok, naša doterajšia spádová škola v Grinave, a ani školy
v Pezinku, nebudú môcť naďalej prijímať naše deti, a to hlavne z kapacitných dôvodov.

Na základe tejto skutočnosti sme začali preverovať možnosti dostavby základnej školy a stavby
telocvične. Stavba samotnej telocvične bola už niekoľkokrát navrhovaná, ale nikdy nebola
uskutočnená.

V roku 2019/20 prebehla súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, následne boli
oslovené všetky inštitúcie a zákonom stanovené úrady k vyjadreniu sa, a bolo požiadané
o územné konanie. Po ukončení územného konania sme požiadali o vydanie stavebného
povolenia. Toto bol iba začiatok dlhej cesty. Stavebné povolenie máme už právoplatné a nič
nebráni tomu začať stavať. Bolo treba získať finančné prostriedky, ktoré v rámci presunu
finančných prostriedkov EÚ boli nám, a ešte pár obciam v rámci BSK, prisľúbené na základe
dobre a kvalitne pripravených projektov a zahájenému procesu budúcej výstavby. Úradníci
v európskych štruktúrach majú však viac času ako my, a tak definitívne schválenie prostriedkov
na dostavby základných škôl prišlo až tento rok.
Financovanie stavby bude z prostriedkov NFP (nenávratných finančných prostriedkov) z
IROP/BSK, čo je v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2021. Tieto prostriedky
tvoria podstatnú časť financovania stavby. Obec hradí iba povinnú spoluúčasť.

Odsúhlasením rozpočtu a textu podkladov k obstarávaniu na SORO/BSK a predbežnou
kontrolou na ÚVO bolo verejné obstarávanie uverejnené vo vestníku VO. Do súťaže sa
prihlásilo desať firiem, ktoré chcú uskutočniť stavbu. Toho času prebieha dotazovacie konanie
k verejnému obstarávaniu. Komisiou boli vylúčené už dve firmy pre rôzne nedostatky, ktoré by
ohrozili stavbu a následné kontroly riadiacich orgánov. Po ukončení budú výsledky opätovne
predložené na kontrolu nadriadenému orgánu a následne bude podpísaná zmluva
s dodávateľom stavby. Projekt na výzvu bol odovzdaný v lehote na konci mesiaca júl a teraz
je na hodnotení. Takže sa nám opäť posunul pôvodne na apríl plánovaný termín až na mesiac
júl, a to nie našim zavinením. Po vyhodnotení projektu výzvy a podpísaní zmluvy
s dodávateľom bude stavba zahájená.

Základná škola pokračuje v normálnom režime (ak to COVID dovolí). Takže aj začínajúci sa
školský rok bude zabezpečený priestorovo aj personálne tak, aby vyučovací proces prebiehal
pre naše deti čo najkvalitnejšie. Aby sme prakticky vyriešili momentálny problém
s nedostatkom priestoru v škole, vytvoríme náhradný priestor pre aktivity školy. Pre tento účel
budú v areáli školy dočasne umiestnené obytné kontajnery. Sú to kontajnery, z ktorých sú
v iných obciach postavené celé školy, takže sú plnohodnotné a nezávadné. Dodávateľ bol
schopný kontajnery dodať však až v termíne do 15.9., s čím sme sa museli uspokojiť, nakoľko
dopyt po nich je momentálne veľmi veľký. Vyučovanie začne v rámci priestorových možností
a s plným personálnym obsadením.

Som presvedčená, že i napriek nekonštruktívnym snahám niektorých našich spoluobčanov, a to
žiaľ aj z radov poslancov, ktorí dostavbu školy opakovane spochybňujú, budú v školskom roku
2021/2022 škola a telocvičňa postavené a ďalší školský rok bude v Limbachu fungovať
plnoorganizovaná základná škola.

Adriana Čechovičová