Do nového roka by sme vraj nemali ísť s dlhmi a preto je na mieste ešte v starom roku
vysloviť všetko nevyslovené. Rok 2021 bol veľmi náročný. Zažili sme ďalšiu vlnu epidémie,
ktorá ovplyvnila náš život i naše aktivity. Dúfam, že bola posledná.

Po dlhých mesiacoch vybavovania a čakania konečne v decembri dostal Limbach 1,9
milióna Eur nenávratný finančný príspevok na dostavbu školy a telocvične, ktorú sme tu
všetci (aj tí, čo sú a priori proti všetkému) chceli a potrebovali. Rozšírenie školy bolo
potrebné riešiť vzhľadom na rastúci počet detí v Limbachu a tiež vzhľadom na skutočnosť, že
predstavitelia Mesta Pezinok nám už viackrát avizovalo, že vzhľadom na ich vlastné
nedostačujúce kapacity v školách, nebude už v krátkej budúcnosti možné prijímať naše deti
do pezinských škôl. Veríme, že výstavba bude prebiehať bez väčších problémov a čo najskôr.

Tiež bolo pár udalostí, na ktoré by sme radšej zabudli. Tie sa týkajú napríklad našej
čistiarne odpadových vôd a odpadu. Obec dostala pokuty za nadmerné vypúšťanie vyčistenej
vody do potoka. O čo tu vlastne išlo? Do kanalizácie sú napojené domy v obci a podaktorí
majú do kanalizácie zvedené aj svoje odkvapy a spodné vody. Práve táto skutočnosť
zapríčiňuje, že pri veľkých dažďoch vteká do kanalizácie nadmerné množstvo vody, ktorá sa
v ČOV prečistí a vytečie do recipientu, teda do potoka. Limbach za ostatné roky žiadal
o navýšenie limitu vypúšťania niekoľkokrát. O takéto navýšenie je možné požiadať len
vopred, nikdy nie spätne. Prietok a intenzitu zrážok môžete len predpokladať. Povolenie
navýšenia vypúšťania vyčistenej vody udeľované SVP a okresným úradom je však závislé od
množstva vody v potoku. Pretože domov v obci pribúda a množstvo vypúšťanej vody má
svoje limity, začali sme s kontrolou kanalizácie a napojení nehnuteľností. Po ukončení
kontroly budú tí, ktorí porušujú zákon upozornení, a pravdepodobne pokutovaní. Som rada, že
sa Televízia Markíza zaujímala o tento prípad, pretože inšpekcia životného prostredia použila
neprimeranú sankciu voči Limbachu v najvyššej možnej sadzbe i napriek tomu, že voda bola
vyčistená a nespôsobila ekologickú haváriu. Podľa vyjadrenia riaditeľa inšpekcie z reportáže
sme mali obtokovať čistiareň, a teda vypustiť znečistenú vodu bez prečistenia do potoka, čo si
myslím že by nebolo správne a znečistili by sme vodný tok, čo by už naozaj mohlo spôsobiť
problém. Proti uloženým pokutám sa obec samozrejme odvolala.

Poslanci na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neschválili zvýšenie cien
komunálneho odpadu. Už za rok 2021 budeme doplácať viac ako 40 tisíc Eur za odvoz
a likvidáciu odpadu. Podľa zákona musia byť poplatky za odpad a príjem od občanov
rovnaké, teda obec nesmie doplácať na odpad produkovaný občanmi. Navyše ceny súvisiace
so spracovaním odpadu sa stále zvyšujú. Nič by na tom nezmenilo ani keby bol zriadený dvor
separovaného odpadu, nakoľko aj ten stojí peniaze – odvoz, likvidácia a aj zamestnanec. Na
tento dvor by bolo možné ukladať len zelený a drobný stavebný odpad v malej miere. Naviac
je to nespravodlivé voči tým, ktorí vôbec nevozili bioodpad na dvor separovaného odpadu, ale
aj tak museli platiť rovnako ako tí, čo ho využívali každý týžden. Práve z tohto dôvodu sme
zabezpečili vývoz biologického odpadu priamo z domácností prostredníctvom 240 l hnedých
nádob. Kto nekompostoval a mal záujem o vývoz biodopadu, mohol požiadať o vydanie
nádoby na bioodpad, ktorej cena bola súčasťou ceny za odpad. Do každej domácnosti, ktorá
prejavila záujem, bol dodaný kompostér. Takže tvrdenie, že ak by bol otvorený zberný dvor
ceny by boli nižšie, je čisto zavádzajúce. Sú obce, ktoré majú na svojom území kompostárne
a spoločnosti, ktoré odpad triedia, ale aj tak je potrebné za tieto služby platiť. Zadarmo nie je
nič. Obyvateľov neustále informujeme prostredníctvom webovej stránky obce, mobilnej
aplikácie Som Limbach, ako i prostredníctvom novín, o možnostiach a najmä potrebe
triedenia odpadu, čím si vedia značne znížiť poplatok za komunálny odpad na polovicu. O čo
viac vytriedite, o to menej vám zostane komunálneho odpadu a bude vám stačiť 120l nádoba
na komunál namiesto 240l nádoby. Tým za ňu zaplatíte polovičnú cenu. Miera vytriedenia
odpadu má dopad aj na cenu za vývoz a spracovanie komunálneho odpadu.

Veľké debaty sa viedli okolo ZADANIA územného plánu. Urbanista spracoval
zadanie podľa stavu aký je v Limbachu s návrhmi do budúcnosti. Tento návrh
pripomienkovala verejnosť a následne poslanci. Je to návrh – zadanie – a nie nový územný
plán. Ten nový sa bude spracovávať až po tom, čo obec schváli zadanie a bude úspešná
v získaní dotácie. V tomto zadaní je pár nezrovnalostí, ktoré však verejnosť i poslanci mali
možnosť pripomienkovať aj na pracovnom stretnutí so spracovateľom. Okrem toho
spracovateľ navrhol v zadaní ÚPN určiť územie budúcej možnej rozvojovej plochy,
podotýkam možnej, na území medzi Pezinkom a Limbachom – tzv. Sahara. Ide o miesto, kde
ak to niekedy v budúcnosti odsúhlasí zastupiteľstvo a schváli zmeny a doplnky, môže
plánovať možnú výstavbu. Zámerom spracovateľa bolo, aby sa zamedzilo výstavbe vo
vinohradoch na kopcoch a pod horami. V Limbachu už totiž niekoľko krát vznikli účelové
územia napríklad na Machergute, Rakovej, či iných miestach, kde je problém s podložím,
studničkami, a vôbec s tým, že sú to kopce. Takže územie budúcej možnej výstavby, i napriek
snahám vytvoriť momentálne atmosféru nahnevanosti niektorými osobami, nebude zastavané
ani zajtra, ani pozajtra, ale možno o dvadsať rokov, ak vôbec. Sama som ešte ako poslankyňa
iniciovala stavebnú uzáveru v Limbachu a zákaz otvárania nových lokalít, ktorý stále trvá,
a za môjho starostovania aj trvať bude. Chcela by som veriť, že vlna obviňovania
a pochybností v súvislosti s týmto zadaním, rozpútaná v týchto dňoch najmä predsedkyňou
stavebnej komisie, ktorá mala dohliadať na zapracovanie pripomienok do zadania ÚP, a jej
„spoluhráčov“ , nepramení z vypočítavosti a účelovosti, ale len z nevedomosti alebo
neodbornosti. A ruku na srdce, koľkí máte postavené domy v bývalých vinohradoch. Veď
Limbach mal pred veľkým boomom výstavby po revolúcii iba 200 domov a teraz ich má viac
ako 800.

Ako starostka, ale aj pracovníci obce a niektorí poslanci, sa v poslednom čase
stretávame s mnohými nenávistnými statusmi a ohováraniami. Kiež by sa tieto dali
odinštalovať ako Facebook! Poškodzuje to nielen nás, ale trpia tým aj naše rodiny. Je úplne
jedno čo urobíme, napíšeme alebo dosiahneme pre Limbach. Nenávistné správanie sa
podaktorých osôb je zarážajúce. Paradoxom je, že nás ohovárajú ľudia, ale aj niektorí
poslanci, ktorí spravidla nič pre obec neurobili. Prosím, kým vyslovíte alebo napíšete na
sociálne siete akýkoľvek komentár, zamyslite sa nad tým, či informácia, ktorú vám niekto
podsúva, je naozaj pravdivá a najmä, čo jej zverejnením sleduje. Máme skúsenosť, že títo
ľudia nikdy pre občanov svojou prácou okrem „ohovárania a spriadania konšpirácii“ nič
pozitívne nevytvorili. Skúste si preveriť koľkokrát počas celého volebného obdobia zasadala
komisia pre verejný poriadok, stavebná komisia, a v neposlednom rade komisia pre životné
prostredie, a koľkokrát riešili a boli nápomocní pri riešení problémov v obci. S týmto cieľom
boli totiž tieto komisie na začiatku volebného obdobia zriadené. Aby pomáhali riešiť
problémy, aby sa o ne zaujímali, a nielen na zasadnutí zastupiteľstva ich predsedovia
vykrikovali, čo má alebo mala obec urobiť. Príde mi až tragikomické, že predseda komisie pre
životné prostredie vykrikuje na OZ, že obec málo vychováva občanov k triedeniu odpadu.
Tak sa pýtam, čo pre to spravil on? Prípadne, prečo predsedkyňa stavebnej komisie od marca
nezvolala zasadnutie stavebnej komisie, ktorú obecné zastupiteľstvo poverilo riešením
rekonštrukcie a budúceho využitia priestorov bývalej reštaurácie Silván? Jej vyjadrenie, že
nemala čas, myslím, neobstojí. Seniori, mládež, vinári a iné naše spolky nemajú dôstojné
priestory na stretávanie sa a na svoju činnosť. V obci je dlhodobo problém s parkovaním.
Prečo komisia pre verejný poriadok nehľadá v spolupráci s obcou riešenia, vhodné pre
všetkých? A mohla by som pokračovať… Vážime si každý návrh, ktorý prinesie pre obec
a jej obyvateľov akékoľvek zlepšenie života. Za posledné roky sa počet obyvateľov skoro
strojnásobil. Na obec sú kladené stále vyššie a vyššie nároky na riešenie podstatne viac
problémov, jednak vyplývajúcich z nových zákonov a zároveň zmien už existujúcich,
z navýšenia počtu obyvateľov, rodinných domov, nehovoriac o pandémii, atď. Preto tí, ktorí
nemáte čo robiť a tak vymýšľate, zavádzate a ohovárate, skúste si vyhrnúť rukávy a urobiť
niečo užitočné nie pre seba, ale pre všetkých obyvateľov. Možno by stačilo, ak by ste
namiesto svojich nenávistných statusov na sociálnych sieťach robili osvetu, napr. i v triedení
odpadu, parkovania v obci, zriadením samozadržiavania dažďových vôd na vlastných
pozemkoch a pod. Možno len jeden takýto váš status povedie občanov k uvedomeniu si
potreby zmeny a odľahčí nám to čističku, ulice od áut, vytriedenosť odpadov, atď. Prosím,
uvedomme si, že sme komunita a susedia, a preto by sme mali spoločne hľadať cesty a
spôsoby ako skvalitniť naše životné podmienky.

Na záver by som chcela ešte raz zo srdca poďakovať všetkým, ktorí boli v tomto roku
nápomocní pri riešení problémov v obci, pri organizovaní rôznych aktivít pre širokú
verejnosť.

Ďakujem všetkým pracovníkom obecného úradu, ktorí napriek tomu, že museli
obmedziť osobný kontakt s obyvateľmi, vybavovali ich žiadosti ihneď a verím, že k ich
spokojnosti. Hoci možno museli by dvere na úrade pre verejnosť zavreté, verte, že za nimi sa
riadne pracovalo.

Tiež ďakujem učiteľom, vychovávateľom i nepedagogickým pracovníkom za ich
kvalitnú prácu v tomto neľahkom roku.
Veľká vďaka patrí tým, ktorí nezabúdali v tejto ťažkej dobe, pomôcť susedom,
priateľom, seniorom, osamelo žijúcim, všetkým tým, ktorí našu pomoc potrebovali.

V mene pracovníkov obecného úradu, a tiež vo svojom, vám všetkým chcem popriať
prežitie výnimočných sviatočných chvíľ v zdraví a láske so svojimi milovanými, pokoj na
duši a naozaj len všetko najlepšie v novom roku 2022.
Adriana Čechovičová