V súlade s novoprijatými opatreniami Úradu vlády SR a pandemickej komisie
oznamujeme, že:
▪ Obecný úrad v Limbachu
▪ Knižnica
▪ Základná škola
▪ Materská škola
sú zatvorené pre verejnosť od 21.12.2020 do 10.1.2021.
V prípade potreby kontaktujte pracovníkov OÚ mailom na : oulimbach@gmail.com alebo na
uvedených tel. číslach:
Ekonóm: 0911 655 454
Stočné, odpady: 0915 749 454
Dane a poplatky: 0911 740 579
Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242
Technický úsek 0911 918 148
Stavebný úrad: 0918 327 052

Podávanie žiadostí žiadame zasielať poštovou prepravou alebo prostredníctvom portálu
slovensko.sk, príp. vhodením do poštovej schránky umiestnenej pri vchode na budove
obecného úradu.
Platby je možné vykonávať iba prostredníctvom pošty, vkladom na účet obce príp.
prostredníctvom internetbankingu.