Limbašské novinky nie sú financované z rozpočtu obce Limbach a ani žiadna právna úprava obce Limbach ( VZN) neurčuje spôsob prezentácie kandidátov v komunálnych voľbách v Limbašských novinkách. Všetkým zaregistrovaným kandidátom na starostu obce, ako i na poslancov Obecného zastupiteľstva v Limbachu však bude poskytnutý nasledovný priestor na zverejnenie v Limbašských novinkách 3/2022 vo forme: fotografia kandidáta vo veľkosti 3,5 x 4,5 cm 300 dpi vo formáte jpg, mena, priezviska , titulu, veku, zamestnania kandidáta, strany, za ktorú kandiduje alebo nezávislý kandidát , rovnako ako to bude uvedené na volebnom lístku. Jednotliví kandidáti budú zverejnení v abecednom poradí.

Ďalšia prezentácia je už v individuálnej réžii každého kandidáta.

Termín dodania podkladov je do 19.9.2022 na OÚ Limbach počas stránkových hodín v elektronickej podobe.