OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – NOVÉ ČÍSLO ÚČTU – VÚB BANKA

SK34 0200 0000 0043 2411 3253

platné od 10.8.2020