Spoločnosť Západoslovenská distribučná,a.s.,v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a ods.3
zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost’ alebo
spol’ahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich
nehnuteľnostiach najneskôr do 31 .1.2022.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov
vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnost’ Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom
v súlade s §11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky. Viac info tu: