V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 24.1.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Voľba návrhovej komisie

c)         Určenie overovateľov zápisnice

  1. 3. Schvaľovanie členov komisií pri OZ a Plán činnosti jednotlivých komisií
  2. 4. Doručené podania na OZ
  3. 5. Rôzne
  4. 6. Interpelácie poslancov
  5. 7. Záver