z v o l á v a m

1. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2010 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
  4. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
  5. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  6. 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
  7. 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  8. 8. Voľba mandátovo volebnej komisie
  9. 9. Návrh na zriadenie Obecnej rady a voľba jej členov

10. Návrh na zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve a ich predsedov

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a rozpočtu na rozpočtu na roíky 2011 – 2013

12. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch č. 8/2010

13. Návrh Doplnku č. 1/2010 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Limbach

14. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie

15. Diskusia

16. Záver