ktoré sa uskutoční dňa 28.3.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,
s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :
 1. Otvorenie
  • Schválenie programu rokovania
  • Voľba návrhovej komisie
  • Určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery (od posledného rokovania obecného zastupiteľstva )
 5. Plnenie rozpočtu za rok 2010
 6. Doručené podania OZ
 7. Rôzne
 8. Interpelácie poslancov
 9. Záver