ktoré  sa  uskutoční  dňa  5.9.2011  o 16,30.  hod.  v budove  Obecného  úradu  v  Limbachu,    v
zasadacej miestnosti,
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Voľba mandátovo-volebnej komisie
2. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov
3. Stavebné projekty a ich dopad na obyvateľov a obec
4. Záver