ktoré  sa  uskutoční  dňa  12.9.2011  o 16,30.  hod.  v budove  Obecného  úradu  v  Limbachu,    v
zasadacej miestnosti,
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovania obecnej rady –
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 6.6.2011 )
5. Voľba zástupcu starostu
6. Voľba predsedov ekonomickej komisie a komisie územného rozvoja a výstavby.
7. Voľba člena OR.
8. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011 a stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
rozpočtu
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011
10. Doručené podania
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Záver