dňa 16. júna 2011 /štvrtok/ o 17,30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach

Program:

1. Otvorenie
a, Schválenie programu rokovania
b, Voľba návrhovej komisie
c, Určenie overovateľov zápisnice
2. Pomoc obci Píla
3. Rôzne
4 Návrh uznesenia
5. Záver