P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c)       Určenie overovateľov zápisnice

  1. 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
  2. 4. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
  3. 5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia

a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2011 )

  1. 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011
  2. 7. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
  3. 8. Plán činnosti jednotlivých komisií na rok 2012
  4. 9. Návrh VZN č. 2/2011 o zásadách  predvolebnej kampane pred voľbami alebo referendom.

10. Doručené podania na OZ

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Záver