5.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
  • a)       Schválenie programu rokovania
  • b)      Voľba návrhovej komisie
  • c)       Určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 12.9.2011 )
 5. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 v súlade s  rozpočtovým opatrením č. 2.
 6. Návrh vypísania verejnej obchodnej súťaže na predaj KTR.
 7. Doručené podania
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver