6.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
  • Schválenie programu rokovania
  • Voľba návrhovej komisie
  • Určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 28.11.2011 )
 5. Návrh rozpočtu na rok 2012.
 6. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2011.
 8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012.
 9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012.
 10. Doručené podania
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver