3.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach, ktoré sa uskutoční dňa 6.6..2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti
P r o g r a m :
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
a závery (od posledného rokovania obecného zastupiteľstva )
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2010
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
8. Doručené podania OZ
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver