Obec Limbach , ako zriaďovateľ Materskej školy Limbach, na základe § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Limbach

Zamestnávateľom riaditeľa Materskej školy Limbach je: Obec Limbach, Ul. SNP č. 55, 900 91 Limbach.

Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 3  ods . 5  zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ako aj podmienky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie:

  1. odborná a pedagogická spôsobilosť absolvovanie stupňa a odboru vzdelania podľa  vyhlášky č. 41/1996 Z.z. ( pre materské školy)
  2. absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania
  3. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Uchádzač musí k žiadosti o účasť na výberovom konaní doložiť:

  1. Doklad o vzdelaní preukazujúci odbornú a pedagogickú spôsobilosť
  2. Doklad preukazujúci najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
  3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  4. Návrh koncepcie rozvoja školy
  5. Pracovný životopis

Písomné žiadosti o účasť na  výberovom konaní so zákonnými prílohami zasielajte do 19.januára 2012 na adresu:

Obecný úrad

Ul.SNP 55

900 91 Limbach

Obálky označte nápisom: „ VÝBEROVÉ   KONANIE“

Riaditeľ MŠ Limbach

Vyvesené: 20.12.2011