Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov

Obec Limbach v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí , v súlade s §5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Limbach a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2011 č. C/4/OZ/2011/12-12 vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na pozemku parc.č. 1164/10 o výmere 44 m2 nachádzajúceho sa v športovom areáli TJ Karpaty Limbach vo vlastníctve Obce Limbach.

Podmienky:

  1. 1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

–       účel nájmu ( reštauračné služby)

–       Požadovaná minimálna výška za celý predmet nájmu je 166,-€/ mesiac. Táto suma nazahŕňa náklady na energiu dodávané do predmetu nájmu ani náklady na služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

–       doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

–       od nájomcu sa požaduje spolupráca s FK TJ Karpaty Limbach

  1. 2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode na Obecnom úrade na tel.č. 033 / 6477 242 , tel.č. 0905 635 915

e-mail: limbach@post.sk

Prenajímané priestory je potrebné rekonštruovať na náklady nájomcu, ktoré nebudú premietnuté do zníženia nájmu za nebytové priestory.

  1. 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obec Limbach, Ul. SNP 55,               900 91 Limbach alebo osobne do podateľne OcÚ Limbach počas stránkových hodín v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača ( resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazne označí heslom: „ VK – nebytové priestory športový areál“
  1. 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 20.1.2012 o 15,00 hod.
  1. 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
  1. 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

V Limbachu 20.12.2011                               PaedDr. Anna Hrustičová,

starostka obce