mimoriadne  zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 17.2.2011.2011 o 17,00. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

  1. 1. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c)       Určenie overovateľov zápisnice

  1. 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
  2. 3. Zberný dvor  Limbach
  3. 4. Doručené podania na OZ
  4. 5. Záver