Home » Articles posted by MimoGraphix

Author Archives: MimoGraphix

Zasadnutie OZ 22.10.2019

Výber uznesení OZ 22.10.2019 – stiahni tu

– Zápisnica OZ 22.10.2019 – stiahni tuČítať viac...

Zasadnutie OZ 14.08.2019Čítať viac...

Zasadnutie OZ 16.04.2019Čítať viac...

Zasadnutie OZ 12.02.2019Čítať viac...

Prečo máme drahší odpad

V Limbachu sme vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2019 schválili aj ceny vývozu a likvidácie odpadov.
Ceny sme vypočítali z:

  • výšky poplatkov, ktoré obec musí platiť za odvoz komunálneho odpadu (zber, manipuláciu a odvoz spoločnosťou Marius Pedersen)
  • skládkovanie komunálneho odpadu na skládke odpadov Dubová
  • Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby na bioodpad z domácností)
  • Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu (spoločnosť EBA – hnedé nádoby na bio odpad z domácností)
  • Odvoz zeleného odpadu (dvor separovaného odpadu)
  • Skládkovanie zeleného odpadu v JV Intersad (z dvora separovaného odpadu)
  • Likvidácia čiernych skládok (likvidácia a odvoz ako aj skládkovanie)
  • Separovaný zber odpadu je v réžií spoločnosti Natur Pack s.r.o. a obec ho neplatí.

 

Už v roku 2017 vláda pripravovala zákon o nových poplatkoch za skládkovanie odpadu, v ktorom sa plánovalo zvýšenie zákonného poplatku za skládkovanie od roku 2019. Zákon bol schválený a okrem medziročného zvýšenia poplatkov za vývoz, zvyšujú sa aj poplatky za samotné skládkovanie odpadu a aj poplatok štátu.

Toto zvýšenie cien má za následok úpravu cien za odpad aj v Limbachu. Cena ktorú uhrádzajú domácnosti za odvoz a likvidáciu odpadu je porovnateľná so susednými obcami. Najmarkantnejšie však je zvýšenie cien BIO odpadu. Naša obec vynakladá nemalé finančné prostriedky na likvidáciu zeleného odpadu a to ako z dvora separovaného odpadu, tak aj za vývoz nádob z domácností. Mnoho ľudí si predstavuje, že napríklad kompostáreň platí za dovezený bio odpad, keďže ho používa na ďalšie spracovanie a obchoduje s ním. Žiaľ nie je tomu tak, za túto komoditu – jej skládkovanie – musí každý zaplatiť. Bolo preto nutné ceny upraviť. Aby sme však pomohli domácnostiam v znížení nákladov na odpad, obec získala dotáciu na kompostéry do domácností, ktoré budú v najbližšej dobe distribuované záujemcom. Taktiež sme umožnili domácnostiam zmeniť veľkú 240 l nádobu na komunálny odpad za malú nádobu, čo v minulosti nebolo možné.

Domácnosti, ktoré triedia odpad (plasty, papier, kovy, tetrapacky, olej a ďalšie) a nenaplnia 240 l nádobu na komunálny odpad, môžu požiadať o výmenu nádob za 120 l nádobu do konca februára.

Ceny za vývoz a likvidáciu odpadov budú prepočítané ku koncu roka 2019, kedy sa bude pripravovať nové VZN. Verím, že zvýšenie cien za odvoz a likvidáciu odpadov nás bude motivovať k väčšej separácii odpadov a tak znížime ročné výdavky obce čo ovplyvní aj cenu pre domácnosti v budúcom roku.

Adriana ČechovičováČítať viac...

Zasadnutie OZ 14.12.2018

Výber uznesení 14.12.2018 – stiahni tu
Zápisnica OZ 14.12.2018 – stiahni tuČítať viac...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Limbach

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Limbach - stiahni tu

Čítať viac...

3. riadne zasadnutie – OZ 26.6.2018Čítať viac...

2. riadne zasadnutie OZ – 24.4.2018Čítať viac...

1. riadne zasadnutie OZ – 20.02.2018

– Zápisnica OZ – 20.2.2018 – Stiahni tu
– Uznesenia 20.2.2018 – Stiahni tuČítať viac...

5. riadne zasadnutie OZ 25.9.2015Čítať viac...

4. riadne zasadnutie OZ 27.06.2017Čítať viac...

1. mimoriadna zasadnutie OZ 6.4.2017Čítať viac...

2. zasadnutie OZ 14.03.2017Čítať viac...

1. zasadnutie OZ 31.1.2017

Výber uznesení z 1. riadneho OZ 31.1.2017 – Stiahni tu

Zápisnica z 1. riadneho OZ dňa 31.1.2017 – Stiahni tuČítať viac...

3. mimoriadne zasadnutie OZ 20.12.2016

Zápisnica
Vyber uzneseniČítať viac...

Informácia o výrube stromov na Vinohradníckej ulici

V zmysle platnej legislatívy stromy pri ZŠ ako aj  iné v obci, ktoré boli poškodené a zostarnuté budú v jarných mesiacoch nahradené novou výsadbou. Obec nepríde o zeleň, naopak zeleň obnovíme a znásobíme jej počet.

OÚ Limbach

Výrub drevín - vyjadrenie

Čítať viac...

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2016

Zápisnica z 8. riadneho OZ z 7.12.2016
Vyber uzneseni z 8. riadneho OZ z 7.12.2016Čítať viac...

2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.11.2016

Zobraziť zápisnicu
OZNÁMENIE uznesenia z OZ 21.11.2016
Žiadosť o zvolanie 2. mimoriadneho OZČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupitelstva 25.10.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Informácia audítorky obce k schválenému rozpočtovému opatreniuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.9.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť Interpelacia (Mackovičová)Čítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.7.2016

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť výber uzneseni
Zaverečný učet obce r.2015 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora o overení súladuČítať viac...

4. zasadnutie obecného zastupitelstva 23.6.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2016

Zobraziť ziadost o zvolanie
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.5.2016

Bohužial video nie je kompletné kôli fyzickému poškodeniu sektorov karty. Posledná časť zasadania nie je čitatelná.

V chýbajúcej časti bolo:
– Schválenie dotácie futbalistom
– Predstavenie projektu “Limbašské oko” spoločnosťou Eagle Security
– Interpelácie
– Rôzne
– Záver

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.3.2016


Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.1.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupitelstva 12.11.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupitelstva 16.9.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...