Archív

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov

Obec Limbach vyhlasuje VÝBEROVÉ  KONANIE na prenájom nebytových priestorov, súp.č. 193, nachádzajúcich sa v objekte na ul. Vinohradníckej 30 v Limbachu, konkrétne:

Obecnej reštaurácie o celkovej výmere 245 m2.

Podmienky:

1. Podanie písomnej žiadosti , ktorá musí obsahovať:

–       účel nájmu ( reštauračné služby)

–       požadovaná minimálna výška za celý predmet nájmu je 220,-€/mesiac. Táto suma nezahŕňa náklady na energie dodávané do predmetu nájmu ani náklady na služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Za týmto účelom je nájomca povinný uzatvoriť s príslušnými dodávateľmi týchto energií a služieb zmluvy.

–       doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode: OcÚ Limbach,

č.t. 033/6477221, 0918 327 052, e-mail: limbach@post.sk

( Prenajímané priestory je potrebné rekonštruovať na náklady nájomcu, ktoré nebudú premietnuté do zníženia nájmu za nebytové priestory).

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obec Limbach, ul. SNP č.55, 900 91  Limbach alebo osobne do podateľne OcÚ Limbach v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača ( resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazne označenie heslom „ VK – obecná reštaurácia“.

4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 15.12.2010 do 15,00 hod.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.Čítať viac...

Oprava cesty

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 3.11.2010 do 5.11.2010 bude prebiehať oprava cesty na Slnečné údolie podľa uvedeného harmonogramu. V uvedené dni a hodiny bude cesta odstavená a nebude možné po nej prechádzať.

(more…)Čítať viac...

Separovaný zber elektronického odpadu

Zber separovaného elektronického odpadu sa uskutoční dňa 21.októbra 2010. V čase od 7,00 do 8,30 hod je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické  a elektronické zariadenia. Jedná sa o TV prijímače, rádiá, počítače, mikrovlnky , sporáky, mrazničky, vysávače a pod. Od 9,00 hod budú  pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame  vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.Čítať viac...

Zber veľkoobjemového odpadu

V dňoch 18.októbra 2010, 20. októbra 2010 a 23.októbra 2010 v čase od 9,00 hod do 17,00 hod bude prebiehať zber veľkoobjemového odpadu na zbernom dvore v Limbachu. Zber je určený pre obyvateľov obce Limbach s trvalým pobytom. Pracovníci na zbernom dvore budú odpad odoberať len na základe predloženia dokladu o trvalom pobyte – občianskeho preukazu.Čítať viac...

Pozvánka na Guláš párty

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA  2. ROČNÍK GULÁŠ PÁRTY.

AK MÁTE ODVAHU, PRÍĎTE NAVARIŤ VÁŠ OBĽÚBENÝ GULÁŠ ALEBO POVZBUDIŤ VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH.

VARIŤ SA BUDE DŇA 16. 10. 2010 OD 9,00HOD V ŠKOLSKEJ ZÁHRADE MATERSKEJ ŠKOLY.

(more…)Čítať viac...

OZNAM

Obecný úrad oznamuje záujemcom o prenájom priestorov Pohostinstva Gabriela na Vinohradníckej ul. č.30 v Limbachu, že svoje žiadosti môžu zasielať na OcÚ Limbach do 30.septembra 2010. Uvedené priestory vyžadujú rekonštrukciu.

Podmienka prenájmu : finančné prostriedky použité na rekonštrukciu pohostinstva si nájomca neuplatní v zníženom nájme.Čítať viac...

Výsledky REFERENDA

R E F E R E N D U M, konané dňa 18.9.2010 v Limbachu, okrsok č.1

(more…)Čítať viac...

Obecné zastupiteľstvo (20.9.2010 o 16,30)

4.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutočnilo dňa 20.9.2010 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

(more…)Čítať viac...

Dni obce Limbach

pri príležitosti   620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Limbach,
60. výročia založenia Telovýchovnej jednoty Karpaty Limbach,
50. výročia postavenia novej budovy Základnej školy. (more…)


Čítať viac...

Referendum 2010

Podľa § 16 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že referendum sa vykoná  dňa 18. septembra 2010 v čase od 7,00 do 22,00 hod.

Miestom konania referenda pre okrsok  č.1 v Limbachu je zasadacia miestnosť OcÚ Limbach,ul SNP 55.

UPOZORNENIE:
Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.Čítať viac...

Oslavy SNP

Vážení  občania,

pozývame Vás na  slávnostné  spomienkové  stretnutie pri príležitosti   66 . výročia  SNP  a  Dňa  Ústavy  SR, ktoré sa uskutoční   v Limbachu   na obecnej lúke Suchý   vrch dňa   31. augusta  2010  o   18,30 hod. Tešíme   sa   na  stretnutie .


Čítať viac...

Obecné zastupiteľstvo (28.6..2010 o 16,30)

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach

ktoré sa uskutočnilo dňa 28.6..2010 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu, v zasadacej miestnosti


Čítať viac...