KOMUNÁlNE VOLBY 2014

Výsledky volieb 2012

Výsledky volieb do NR SR konané dňa 10.3.2012  v obci Limbach

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                   1326

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                   921

Počet platných odovzdaných hlasov                                   912

Počet platných  hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Zelení                                                                                                     1

Kresťanskodemokratické hnutie                                                          80

Strana demokratickej ľavice                                                                  1

Slovenská národná strana                                                                     30

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti                                                 117

Sloboda a Solidarita                                                                            115

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ                                                             2

Strana zelených                                                                                     10

Ľudová strana Naše Slovensko                                                               9

SMER – sociálna demokracia                                                             324

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska                                        12

Národ a Spravodlivosť – naša strana                                                      8

Komunistická strana Slovenska                                                              1

MOST – HÍD                                                                                         40

99% – občiansky hlas                                                                               9

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko                               2

STRANA + 1 HLAS                                                                                1

Robíme to pre deti – SF                                                                           5

Obyčajní ľudia                                                                                         1

Slovenská demokratická a kresťanská  únia – Demokratická strana   134

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja                              1

STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ                     8

Strana živnostníkov Slovenska                                                                 1Čítať viac...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27.novembra 2010 v obci Limbach


Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                                                 1274

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                       755

Počet odovzdaných obálok                                                                                                755

Počet platných hlas.lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva            721

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť                                                                                      9

Počet zvolených poslancov                                                                                                   9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                       739

(more…)Čítať viac...

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31

zo 16. novembra 2010

Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.) informovali občanov oznamom v takomto príkladnom znení:

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

Ústredná volebná komisia súčasne odporúča obciam uviesť pri danom ozname informáciu o kontaktnej adrese okrskovej volebnej komisie, ktorou môže byť spravidla adresa miestneho úradu, prípadne v deň volieb daná volebná miestnosť.

(more…)Čítať viac...

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

Ing. Jaroslav Piják, Potočná 15, Limbach – nezávislý  kandidát na starostu obce sa v súlade s § 19, zákona 346/1990 Zb. dňa 22.11.2010 vzdal kandidatúry na funkciu starostu obce Limbach v komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 27.novembra 2010.Čítať viac...

Kandidáti do komunálnych volieb

VYHLÁSENIE    KANDIDATÚRY

pre voľby   starostu  obce   v     LIMBACHU

27. novembra   2010

Miestna volebná komisia  v    L I M B A C H U   podľa § 23  zákona SNR č. 346/1990 zb.

o voľbách do orgánov  samosprávy  obcí  v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e,

že pre voľby  starostu  obce    zaregistrovala  týchto  kandidátov :

(more…)Čítať viac...

Výpis z uznesenia OZ

Zo 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Limbachu dňa 20.9.2010

B/11/OZ/2010/20-09

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje určenie 1 volebného obvodu a pre nastávajúce funkčné obdobie 9 poslancov.Čítať viac...

Počet obyvateľov obce Limbach

ZVEREJNENIE   POČTU   OBYVATEĽOV  OBCE   LIMBACH V   ZMYSLE    ROZHODNUTIA   PREDSEDU NÁRODNEJ   RADY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY č. 225/2010 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

POČET   OBYVATEĽOV    OBCE   LIMBACH k 19.8.2010  je  1623

(more…)Čítať viac...