V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

1. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c)       Určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery

4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia

a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 16.4.2012 )

5. Návrh Doplnku č. 1/2012 k VZN č. K VZN č. 1/2008  o výške príspevku za pobyt  dieťaťa v materskej škole

6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.1.2011.

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011.

8. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2011.

9. Doručené podania na OZ

10. Rôzne

11. Interpelácie poslancov

12. Záver