z v o l á v a m

2.mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 10.5.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

  1. 1. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

  1. 2. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom športového areálu
  2. 3. Rôzne
  3. 4. Záver