V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 16.4.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

  1. 1. Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Voľba návrhovej komisie

c)         Určenie overovateľov zápisnice

  1. 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
  2. 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
  3. 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia

a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 6.2.2012 )

  1. 5. Schválenie Zmluvy o odpredaji KTR spoločnosti SWAN,a.s..
  2. 6. Schválenie Dohody o postúpení práv a povinností medzi účastníkmi Obec,    SWAN,a.s a PROGRES-TS, s.r.o. .
  3. 7. Schválenie Dodatku zmluvy o prevádzkovaní KTR.
  4. 8. Návrh Doplnku č. 1/2012 k VZN č. 1/2004.
  5. 9. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Limbach.

10. Rekonštrukcia ČOV.

11. Doručené podania na OZ

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov

14. Záver