Výzva na predkaldanie cenových ponúk – mäso pre ŠJ
Výzva na predkladanie cenových ponúk – ostatné potraviny pre ŠJ
Výzva na predkladanie cenových ponúk – pekárenské výrobky pre ŠJ
Výzva na predkladanie cenových ponúk – zelenina – ovocie pre ŠJ