Archív

Pripomienky k cestovnému poriadku

SLOVAK LINES, a.s. oznamuje, že požiadavky resp. pripomienky k zmenám cestovných poriadkov  pre obdobie platnosti, ktoré budú k 9.12.2012 je potrebné zaslať do termínu 1.8.2012 poštou na adresu:

Slovak Lines,a.s., Rožňavská 2, P.O.BOX 35, 820 04 Bratislava 24

alebo na e-mailovú adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

prípadne  na Obecný úrad v Limbachu.Čítať viac...

Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c)       Určenie overovateľov zápisnice

 1. 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 2. 4. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 3. 5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia

a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2011 )

 1. 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011
 2. 7. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
 3. 8. Plán činnosti jednotlivých komisií na rok 2012
 4. 9. Návrh VZN č. 2/2011 o zásadách  predvolebnej kampane pred voľbami alebo referendom.

10. Doručené podania na OZ

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. ZáverČítať viac...

Informácia ku káblovej televíziiČítať viac...

Mimioradne zasadnutie OZČítať viac...

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov

Obec Limbach v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí , v súlade s §5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Limbach a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2011 č. C/4/OZ/2011/12-12 vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na pozemku parc.č. 1164/10 o výmere 44 m2 nachádzajúceho sa v športovom areáli TJ Karpaty Limbach vo vlastníctve Obce Limbach.

Podmienky:

 1. 1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

–       účel nájmu ( reštauračné služby)

–       Požadovaná minimálna výška za celý predmet nájmu je 166,-€/ mesiac. Táto suma nazahŕňa náklady na energiu dodávané do predmetu nájmu ani náklady na služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

–       doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

–       od nájomcu sa požaduje spolupráca s FK TJ Karpaty Limbach

 1. 2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode na Obecnom úrade na tel.č. 033 / 6477 242 , tel.č. 0905 635 915

e-mail: limbach@post.sk

Prenajímané priestory je potrebné rekonštruovať na náklady nájomcu, ktoré nebudú premietnuté do zníženia nájmu za nebytové priestory.

 1. 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obec Limbach, Ul. SNP 55,               900 91 Limbach alebo osobne do podateľne OcÚ Limbach počas stránkových hodín v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača ( resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazne označí heslom: „ VK – nebytové priestory športový areál“
 1. 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 20.1.2012 o 15,00 hod.
 1. 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
 1. 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

V Limbachu 20.12.2011                               PaedDr. Anna Hrustičová,

starostka obceČítať viac...

Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy v Limbachu

Obec Limbach , ako zriaďovateľ Materskej školy Limbach, na základe § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Limbach

Zamestnávateľom riaditeľa Materskej školy Limbach je: Obec Limbach, Ul. SNP č. 55, 900 91 Limbach.

Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 3  ods . 5  zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ako aj podmienky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie:

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť absolvovanie stupňa a odboru vzdelania podľa  vyhlášky č. 41/1996 Z.z. ( pre materské školy)
 2. absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania
 3. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Uchádzač musí k žiadosti o účasť na výberovom konaní doložiť:

 1. Doklad o vzdelaní preukazujúci odbornú a pedagogickú spôsobilosť
 2. Doklad preukazujúci najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 4. Návrh koncepcie rozvoja školy
 5. Pracovný životopis

Písomné žiadosti o účasť na  výberovom konaní so zákonnými prílohami zasielajte do 19.januára 2012 na adresu:

Obecný úrad

Ul.SNP 55

900 91 Limbach

Obálky označte nápisom: „ VÝBEROVÉ   KONANIE“

Riaditeľ MŠ Limbach

Vyvesené: 20.12.2011Čítať viac...

POZVÁNKA: zasadnutie obecného zastupitelstva

6.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
  • Schválenie programu rokovania
  • Voľba návrhovej komisie
  • Určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 28.11.2011 )
 5. Návrh rozpočtu na rok 2012.
 6. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Limbach
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2011.
 8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012.
 9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012.
 10. Doručené podania
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver


Čítať viac...

Verejná obchodná súťaž

Vyhlásenie Verejnej Obchodnej súťaže.doc

Návrh kúpnej zmluvy KTR.docČítať viac...

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
  • a)       Schválenie programu rokovania
  • b)      Voľba návrhovej komisie
  • c)       Určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 12.9.2011 )
 5. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 v súlade s  rozpočtovým opatrením č. 2.
 6. Návrh vypísania verejnej obchodnej súťaže na predaj KTR.
 7. Doručené podania
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. ZáverČítať viac...

POZVÁNKA: Starostka obce pozýva všetkých dôchodcov na posedenie

Starostka obce pozýva všetkých dôchodcov na posedenie

z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“,

ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra (piatok) o 15,00 hodine v Obecnej reštaurácii na Vinohradníckej ul.Čítať viac...

OZNAM: Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu  sa uskutoční dňa 15.10.2011
v Dvore separovaného odpadu
počas otváracích hodín !
sobota:      8,00 – 14,00


Čítať viac...

OZNAM: dvor separovaného odpadu.

DVOR  SEPAROVANÉHO ODPADU
Dvor  separovaného odpadu je od  5.10.2011 otvorený v dňoch streda a sobota nasledovne:.
Otváracia doba :           streda         14,00 – 17,30
sobota          8,00 – 14,00
UPOZORŇUJEME, že od občanov sa nebude odoberať veľkoobjemový odpad
( nábytok, koberce a pod.)  !!!!!
Zber veľkoobjemového odpadu  sa uskutoční dňa 15.10.2011 v Dvore separovaného odpadu počas otváracích hodín !
Separujú sa  : – tráva
– dreviny – haluzoviny
– drobný stavebný odpad
– pneumatiky
– plasty (  bandasky, vedrá, vaničky  a pod.)
Dvor separovaného odpadu je určený len pre občanov Limbachu, ktorí majú nehnuteľnosť v našej obci.
Množstvo privezeného vytriedeného odpadu – cca jeden prívesný vozík denne  z kapacitných dôvodov.
Papier a PET fľaše sa naďalej triedia a vyvážajú   spoločnosťou    Petmas, s.r.o. raz mesačne podľa vývozného kalendára.


Čítať viac...

OZNAM: Zber elektrického a elektronického odpadu.

Zber elektronického odpadu sa uskutoční dňa 3.novembra 2011 (vo štvrtok) v čase od 9,00 hod.
V čase od 7,00 do 8,30 hod je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. ( staré rádiá, TV prijímače, práčky, mikrovlnky, počítače, rýchlovarné kanvice, vysávače a pod.)
Od 9,00 hod budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.


Čítať viac...

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského krajaČítať viac...

ZÁKAZ kladenia ohňovČítať viac...

POZVÁNKA: 4.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach

ktoré  sa  uskutoční  dňa  12.9.2011  o 16,30.  hod.  v budove  Obecného  úradu  v  Limbachu,    v
zasadacej miestnosti,


Čítať viac...

POZVÁNKA: 3.mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach

ktoré  sa  uskutoční  dňa  5.9.2011  o 16,30.  hod.  v budove  Obecného  úradu  v  Limbachu,    v
zasadacej miestnosti,


Čítať viac...

ZMENA MIESTA KONANIA PODUJATIA Osláv SNP

Vážení občania,

pozývame Vás na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti

67. výročia SNP a Dňa Ústavy SR, ktoré sa z dôvodu rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o zákaze zakladať a udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme uskutoční v Limbachu  v

športovom areáli TJ Karpaty Limbach

v piatok,  26. augusta 2011 o 18,30 hod.

(more…)Čítať viac...

Pripomienky k zmene Cestovného poriadku

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2011/2012, ktoré budú k 11.12.2011 Vás upozorňujeme na možnosť zaslania požiadaviek alebo pripomienok k súčasne platným cestovným poriadkom do 3.8.2011 na OÚ v Limbachu.Čítať viac...

POZVÁNKA: mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 16. júna 2011 /štvrtok/ o 17,30 hod. v zasadačke OcÚ Limbach

(more…)Čítať viac...

Výberové konanie na pozíciu – ekonóm obce

Obec Limbach vypisuje výberové konanie na pozíciu – ekonóm obce (podvojné účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdy a personalistika)

Požadované vzdelanie:
– stredoškolské vzdelanie s maturitou príp. vysokoškolské

Požiadavky na uchádzača:
– minimálne 10-ročná prax v ekonomickej a účtovníckej činnosti znalosť predpisov súvisiacich s hospodárením obce
– znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovníctva, miezd a personalistiky verejnej správy
– práca s PC
– občianska a morálna bezúhonnosť

Pracovný pomer je na plný úväzok. Nástup do pracovného pomeru je 1.8.2011
V prípade záujmu o túto pozíciu, je potrebné do 15.6.2011 zaslať na OÚ v Limbachu , Ul. SNP 55, 900 91 Limbach: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru životopis písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude zaslané uchádzačom poštou.Čítať viac...

Pozvánka: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

3.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach, ktoré sa uskutoční dňa 6.6..2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti


Čítať viac...

POZVÁNKA: Na Juhoamerickej Vlne

Milí Limbašania pozývame Vás na prezentáciu cestopisu pána Michala Knitla, ktorého predlohou sa stalo jeho cestovanie po Južnej Amerike. Veľa zaujímavého sa dozviete 14.4.2011 v budove Základnej školy v Limbachu o 17:00 hod.Čítať viac...

POZVÁNKA: Maľovanie vajíčok

Kultúrna komisia a dámky klub Adeél Vás pozývajú v sobotu 16.4.2011 o 15:00 do jedálne Základnej školy a maľovanie vajíčok

Prineste si vyfúkané vajíčka, dobré nápady, šikovné ruky a trpezlivosť. Veľkonočné upratovanie a vypekanie chvíľku počká a Vy sa nadýchate trocha jarnej atmosféry spolu s Vašimi susedmi. Privítame aj nové nápady a radi sa priučíme novým technikám zdobenia symbolov Veľkej noci.Čítať viac...

POZVÁNKA: 2.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach

ktoré sa uskutoční dňa 28.3.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,
s týmto navrhovaným programom:

(more…)Čítať viac...

Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva 17.2.2011

mimoriadne  zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 17.2.2011.2011 o 17,00. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

(more…)Čítať viac...

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 24.1.2011 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

(more…)Čítať viac...

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

z v o l á v a m

1. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2010 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

(more…)Čítať viac...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27.novembra 2010 v obci Limbach


Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                                                 1274

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                       755

Počet odovzdaných obálok                                                                                                755

Počet platných hlas.lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva            721

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť                                                                                      9

Počet zvolených poslancov                                                                                                   9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                       739

(more…)Čítať viac...

Pozvánka

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí v Limbachu v nedeľu 5. decembra o 17,30 hod.Čítať viac...